Βασικές Αρχές Συγκρότησης / Κανόνες Λειτουργίας

Συνέδριο Επανίδρυσης. Μάρτης 1995 Συνδιάσκεψη για τη Διακήρυξη, Μάης 1996 2η Συνδιάσκεψη, Μάης 1998