Κείμενο διαλόγου 06

Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (του Γ. Λαουτ)