Κείμενο διαλόγου 07

Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (του Χ. Μαν)