Κείμενο διαλόγου 09

Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (της Α. Αλβ)