Κείμενο διαλόγου 17

Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (της ομάδας της νΚΑ για τον πόλεμο)