Κείμενο διαλόγου 18

Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (των Μ. Αλμυρ, Δ. Φάκ, Κ. Φουρ)