Κείμενο διαλόγου 19

Κείμενο συμβολής στο συνέδριο (των Δ. Κώτ, Σ. Χαϊκ)